Obchodní podmínky OSVČ Veroniky Blabla Hubkové, se sídlem Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4, identifikační číslo: 88776715, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u MÚ Nýřany pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.veronikablabla.cz
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.veronikablabla.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží včetně jeho ceny a informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Veškeré údaje je kupující povinen uvádět pravdivě. Údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři jsou prodávajícím považovány za správné.
Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávkového formuláře a jejím následným potvrzením prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostním převodem na účet v CZK 670100-2209124417/6210, vedený u společnosti M-bank (dale jen “účet prodávajícího)
Prodávající vždy požaduje platbu předem.

Prodávající nezasílá zboží na dobírku.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající není plátcem DPH.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží .
Před vrácením zboží je kupující povinen informovat o tomto kroku prodávajícího elektronickou poštou.
Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez jakýchkoli vad a musí být vhodně zabaleno.
Náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.
Zpětná platba za vrácené zboží bude provedena prodávajícím do 14 dnů od převzetí vráceného zboží.
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
Objednané zboží je odesíláno prostřednictím přepravní společnosi DPD do 7 dnů od přijetí platby za objednané zboží na účet prodávajícího.
V den odeslání zásilky přijde kupujícímu na jeho telefonní číslo nebo email zpráva s informací o plánovaném doručení.

REKLAMACE
Na veškeré zboží prodávané prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.veronikablabla.cz poskytuje prodávající doživotní záruku.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle definice GDPR není prodávající zpracovatelem osobních údajů kupujícího, je pouze jejich spravovatelem.

Kupující souhlasí se spravováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. 

Za účelem plnění kupní smlouvy předává prodávající údaje o kupujícím (adresa, email, telefon) přepravní službě DPD.

Přepravní služba DPD je povina s těmito údaji s ohledem na GDPR nakládat.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Veronika Blabla Hubková, Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4, adresa elektronické pošty: veronika.blabla@centrum.cz.
Obchodní podmínky jsou platné od 2. 5. 2018